• Polski
 • English

Analiza wypadków przemysłowych

Jako BESST Group proponujemy pomoc w przeprowadzaniu niezależnych analiz wypadków przemysłowych i przyczyn ich występowania.

Podczas badań przyczyn wypadków nasz zespół wykorzystuje różne techniki dochodzenia do wniosków końcowych.

Nasze działania mają na celu zidentyfikowanie przyczyn i okoliczności zajścia incydentu oraz zastosowania udoskonaleń, które pomogą klientom naszej firmy przeciwdziałać zaistnieniu podobnych sytuacji w przyszłości.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.