• Polski
 • English

Zarządzanie kryzysowe - kontrola niebezpiecznych wypadków

Szkolenie kierowane jest do osób posiadających doświadczenie w pracy na sterowni zakładów przemysłowych. Kurs ma za zadanie wzmocnić kompetencje uczestników szkolenia w kontrolowaniu sytuacji kryzysowych.

W celach symulacji kryzysowych sytuacji wykorzystujemy autorski program komputerowy, który wiernie odzwierciedla podobne systemy stosowane w Distributed Control SystemsDCS.

Długość trwania szkolenia omawiana i uzgadniana jest bezpośrednio z klientem i dopasowywana do jego preferencji.

Część teoretyczna kursu stanowi około 20%, praktyczna 80%.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat zaświadczający pozytywne ukończenie kursu. w zależności od wymagań naszych klientów kurs kończony może być formalnym zaliczeniem. Szkolenie przeprowadzone może być zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Zarzadzanie kryzysowe – rola i obowiązki sterowniczego
 • Umiejętność działania pod presją w obliczu zaistniałego zagrożenia
 • Zdolność komunikacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Asertywność i predyspozycja do rozwiązywania problemów i racjonalnego myślenia

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.