• Polski
 • English

Zarządzanie kryzysowe – wstępna reakcja

Zarządzanie Kryzysowe – Wstępna Reakcja

Kurs zakłada uczestnictwo w nim grupy kursantów na co dzień pracujących w jednym zespole, składającym się z 4-6 osób.

Każdy z uczestników szkolenia oddelegowywany zostaje do wykonywania konkretnej, powierzonej mu roli w inscenizowanym zdarzeniu kryzysowym. Zostaje wyznaczona również osoba na kierującą zespołem (person in chargé) i ona pozostaje poddawana ocenie.

W celach symulacji kryzysowych sytuacji wykorzystujemy autorski program komputerowy, który wiernie odzwierciedla podobne systemy stosowane w Distributed Control SystemsDCS.

Długość trwania szkolenia omawiana i uzgadniana jest bezpośrednio z klientem i dopasowywana do jego preferencji.

Część teoretyczna kursu stanowi około 20%, praktyczna 80%.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat zaświadczający pozytywne ukończenie kursu. w zależności od wymagań naszych klientów kurs kończony może być formalnym zaliczeniem. Szkolenie przeprowadzone może być zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Umiejętność działania pod presją w obliczu zaistniałego zagrożenia
 • Zdolność komunikacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Praktyczne zarządzanie zespołem w obliczu zagrożenia
 • Analiza dostępnych informacji i napływających raportów
 • Wydawanie rozkazów i poleceń oraz oddelegowywanie do ich wykonania

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.