• Polski
 • English

Doradztwo i konsulting

Jako BESST Group zapewniamy profesjonalną ekspertyzę w dziedzinie reagowania na zaistnienie nagłych wypadków w przedsiębiorstwach.

Przeprowadzamy audyty i weryfikujemy obowiązujące w korporacjach procedury przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładach naszych klientów.

Staramy się propagować proaktywną postawę firm zapobiegającą zaistnieniu zjawisk stanowiących potencjalne zagrożenia. Dzięki posiadaniu dogłębnej wiedzy z dziedzin bezpieczeństwa i reagowania na zaistniałe nagłe wypadki, eksperci BESST Group współpracują z menadżerami do spraw bezpieczeństwa naszych klientów, często na poziomie Rad Nadzorczych, asystując w udoskonalaniu planów strategicznych i systemów zarządzania kryzysowego.

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.